TEL: +48 (61) 29 53 107 BIP WPK w Sierakowie

Zakres projektu


     Przedmiotem niniejszego projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sieraków.
W skład projektu wchodzi realizacja następujących zadań inwestycyjnych:
  1. Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Piaski
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grobia 
  3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłosowice 
  4. Wyposażenie oczyszczalni ścieków - zestaw dmuchaw, falownik do dmuchaw, rozdzielnia niskiego napięcia, krata
      Głównym celem jaki Beneficjent zamierza osiągnąć w wyniku realizacji projektu jest poprawa stanu środowiska przyrodniczego poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Sieraków, w sposób gwarantujący spełnienie wymagań przepisów prawa polskiego oraz europejskiego. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki ściekowej ma decydujący wpływ na poprawę warunków i jakości życia oraz bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Dodatkowo zapewnienie szeroko pojętej podstawowej infrastruktury technicznej, w tym także ochrony środowiska, przyczynia się do osiągnięcia długookresowej stabilności wzrostu gospodarczego, zmniejszenia zewnętrznych kosztów środowiskowych dla gospodarki a także stymuluje powstawanie nowych miejsc pracy i rozwój małej i średniej przedsiębiorczości.