INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZASAD ICH PRZETWARZANIA PRZEZ WPK SPÓŁKA Z O. O. W SIERAKOWIE
 
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest WPK spółka z o.o. w Sierakowie, z siedzibą przy ul. Wronieckiej 2, 64-410 Sieraków.
 
 Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) poniżej zawarte zostały zasady dotyczące powierzonych danych, które podlegają przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych WPK spółka z o.o., na potrzeby realizacji zawieranych umów.
1)      Dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a)    osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b)   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c)     przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
d)  przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e)  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
f)    przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
1)   dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 1. obsługi klientów, w tym m. in. obsługi reklamacji,
 2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących WPK spółka z o.o.,
 3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora,
2)      dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 
PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
1)   prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2)      prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
3)      prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
4)      prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
5)      prawo do przenoszenia danych,
6)      prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
7)      prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia,
8)      prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 
INFORMACJE PODAWANE W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
1)   Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie następujące informacje:
a)    swoją tożsamość i dane kontaktowe,
b)    gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych,
c)   cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania,
d)   informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją,
e)   okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
f)     informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 
INFORMOWANIE I KOMUNIKACJA ORAZ TRYB WYKONYWANIA PRAW PRZEZ OSOBĘ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
1)   Administrator podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich niezbędnych informacji. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.
2)    Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.
3)   Jeżeli administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
4)    Informacje podawane oraz komunikacja i działania podejmowane w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą są wolne od opłat. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator może:
a)      pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
b)      odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
5)  Obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter, spoczywa na Administratorze.
6)  Jeżeli administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.

                                                                                               

Sieraków, dnia 25 maja 2018 r. 

TEL: +48 (61) 29 53 107 BIP WPK w Sierakowie

Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko pracy - Wspólnota Mieszkaniowa Budynku 8 Stycznia 17A w Sierakowie

15-09-2021

                                                                                                                                                      Oferta pracy

 

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o., jako Zarządzający Wspólnotą Mieszkaniową Budynku 8 Stycznia 17A w Sierakowie, poszukuje kandydata na stanowisko:

Dozorcy

Miejsce pracy:

Budynek wspólnoty przy ul. 8 Stycznia 17A w Sierakowie wraz z przynależnym terenem.

 

Zakres obowiązków obejmuje w szczególności:

 1. Utrzymanie czystości i porządku wokół posesji i w pomieszczeniach wspólnego użytkowania, a w szczególności:

  • zamiatanie wejść do klatek schodowych - codziennie

  • sprzątanie terenu wokół altanki śmietnikowej i pojemników do segregacji odpadów, ubijanie śmieci oraz opróżnianie koszy na śmieci przed klatkami ,

  • zwracanie uwagi na właściwe składowanie i segregację śmieci,

  • zamiatanie korytarzy w piwnicach, usuwanie kurzu i pajęczyn z sufitów, ścian, rur skrzynek telefonicznych itp. – nie rzadziej niż raz na miesiąc,

  • mycie drzwi, okien, poręczy i posadzek korytarzy w piwnicach i innych pomieszczeniach wspólnego użytkowania – w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 2. Usuwani śmieci z terenu Wspólnoty ( alejek, dojść do budynku i trawników).

 3. W okresie zimy oczyszczanie ze śniegu i lodu powierzchni utwardzonych , usuwanie śliskości przez posypywanie piaskiem miejsc oblodzonych.

 4. Pielęgnacja trawników, kwietników i nasadzeń w granicach przydzielonego terenu w miarę potrzeb:

  • wygrabianie trawników,

  • koszenie trawników,

  • przekopywanie i pielenie przy drzewkach i krzewach,

  • czyszczenie krawężników,

  • w przypadku suszy podlewanie trawników i krzewów.

 5. Systematyczne sprawdzanie i natychmiastowe zgłaszanie usterek technicznych budynku oraz awarii administratorowi i odpowiednim służbom,

 6. Zapalanie i gaszenie światła za zewnątrz oraz wymiana żarówek w pomieszczeniach wspólnego użytkowania.

 7. Wydawanie mieszkańcom kluczy do pomieszczeń wspólnego użytku.

 8. Wywieszanie ogłoszeń i zdejmowanie nieaktualnych.

 9. Przekazywanie mieszkańcom indywidualnych zawiadomień zarządu i administratora.

 10. Usuwanie ogłoszeń, plakatów umieszczonych bez zgody Zarządu Wspólnoty.

 11. Zawiadamianie Zarządu Wspólnoty o rażących lub uporczywych naruszeniach przez mieszkańców regulaminu porządku domowego.

 12. Wykonywanie drobnych napraw oraz prac podnoszących estetykę i sprawność urządzeń i wyposażenia nieruchomości.

 13. Dbanie o sprzęt i konserwację mienia wspólnoty.

 14. Dbanie , by w pobliżu budynku i zieleni nie odbywały się zabawy dzieci prowadzące do uszkodzeń i dewastacji np. gra w piłkę .

 15. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.

 

                                                                                                                 Wymagania:

- sumienność

- punktualność

 

                                                                                                             Wynagrodzenie:

- osoby zainteresowane, prosimy o zaproponowanie wynagrodzenia za wykonywanie powyższych czynności.

 

                                                                                                            Okres zatrudnienia:

- czas nieokreślony

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych do dnia 23 wrześniaa 2021 r. na adres firmy: WPK spółka z o.o. w Sierakowie, ul. Wroniecka 2, 64-410 Sieraków lub mailowo na adres: sierakow@wodkan.pl

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.)”.

Powrót do listy aktualności