W zakres oferty Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sierakowie wchodzą następujące usługi:
 • DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM
 • WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
 • POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
 • ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
 • WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
 • WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
 • WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
 • TYNKOWANIE
 • ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
 • MALOWANIE I SZKLENIE
 • WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
 • KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 • POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
 • HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
 • OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
 • POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE
 • POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE
 • WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
 • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
 • DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
 • POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
 • DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
 • POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
 • POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA