TEL: +48 (61) 29 53 107 BIP WPK w Sierakowie

PSZOK


DO PSZOK można oddawać następujące rodzaje odpadów:
 
 • PAPIER: opakowania z papieru i tektury, gazety, katalogi, zeszyty bez zszywek metalowych, książki bez twardych okładek, reklamówki papierowe.
 • TWORZYWA SZTUCZNE: odpady z tworzyw sztucznych i metali tj. puste butelki i opakowania plastikowe po: napojach, kosmetykach i środkach czystości, plastikowe nakrętki, folie i torebki z tworzyw sztucznych, opakowania stalowe i aluminiowe, opakowania typu tetrapak, miski, wanienki, meble ogrodowe, duże zabawki, elementy opakowań ze styropianu. Butelki, puszki, kartony powinny być zgniecione, bez nakrętek, bez zawartości.
 • SZKŁO OPAKOWANIOWE: butelki szklane, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach.
 • SZKŁO INNE: odpadowe szkło inne niż opakowaniowe (szkło okienne, samochodowe, lustra, szkło zbrojone).
 • GRUZ: odpady z betonu, gruz ceglany, materiały ceramiczne i elementy wyposażenia pochodzące z remontów domowych.
 • ODPADY ZIELONE: odpady z części roślin pochodzące z ogrodów (liście, trawa, pocięte gałęzie drzew i krzewów), części roślin (łodygi, kwiaty).
 • OPONY: zużyte opony z pojazdów osobowych w ilości do 8 sztuk/rok od właściciela nieruchomości/mieszkańca oraz zużyte opony rowerów, wózków itp.
 • WIELKOGABARYTY: odpady wielkogabarytowe: szafa, stół, kanapa, wykładzina, dywan itp.
 • ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY: zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kompletne), w tym lampy LED i halogenowe. 
 • ODPADY NIEBEZPIECZNE z podziałem na:
·         zużyte tonery drukarskie, cartrige’e,
·         opakowania po środkach ochrony roślin,
·         opakowania po detergentach zawierających niebezpieczne substancje,
·         zużyte baterie i akumulatory,
·         opakowania po rozpuszczalnikach,
·         lampy fluorescencyjne, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć, 
·         opakowania po farbach, tuszach, klejach, lepiszczach i żywicach, 
·         oleje i tłuszcze,
·         przeterminowane leki i środki farmakologiczne inne niż niebezpieczne.
 
 
Punkt jest czynny:
- od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00
- w soboty od 8:00 do 13:00
 

Do Punktu nie są przyjmowane:
·         zmieszane odpady komunalne,
·         zmieszane odpady budowlane,
·         odpady budowlane i opakowania zawierające azbest,
·         części samochodowe (z wyjątkiem szyb, opon),
·         wymontowane kineskopy z odbiorników telewizyjnych,
·         nieoznaczone odpady niebezpieczne bez możliwości identyfikacji,
·         odpady o konsystencji płynnej i sypkiej w opakowaniach nieszczelnych.

 
Ważne:
 
 • PSZOK nieodpłatnie przyjmuje wyłącznie odpady komunalne, tj. odpady wytworzone przez osoby zamieszkujące gospodarstwa domowe oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych
 • odbiór nieodpłatny dotyczy jedynie osób z terenu Gminy Sieraków, które uiściły opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • istnieje możliwość odpłatnego odbioru odpadów od osób prowadzących działalność gospodarczą czy działalność rolniczą na terenie Gminy Sieraków. Warunkiem odbioru ww. odpadów jest wcześniejsze uiszczenie opłaty w kasie Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sierakowie, ul. Wroniecka 2.
 • odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie zmieszane z innymi odpadami,
 • odpady niebezpieczne o płynnej konsystencji muszą znajdować się w oryginalnych, szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach oraz muszą posiadać informację (etykietę lub opis) umożliwiającą identyfikację,
 • do rozładunku odpadów dostarczonych do PSZOK zobowiązany jest właściciel nieruchomości  / mieszkaniec, a pracownik PSZOK wskazuje pojemnik lub kontener, w którym należy umieścić dany odpad,
 • w przypadku dostarczenia do PSZOK odpadów z betonu, gruzu ceglanego, materiałów ceramicznych oraz zużytych opon samochodowych pracownik PSZOK dokonuje wpisu do rejestru zawierającego dane o rodzaju i ilości odpadów oraz dane mieszkańca na podstawie dokumentu ze zdjęciem,
 • pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów jeżeli nie spełniają one wymogów określonych w niniejszym regulaminie, są sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłyby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi,
 • na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby dorosłej.