TEL: +48 (61) 29 53 107 BIP WPK w Sierakowie

Odbiór końcowy inwestycji


W dniu 27 listopada 2015 r. odbył się końcowy odbiór zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sierakowie". Zadanie realizowane od września br. przez firmę EKOLOG Sp. z o.o. z Piły, wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego, za kwotę 349 700,00 zł netto. W skład zadania wchodziło:
  • dostawa i montaż dmuchawy wraz ze sterowaniem
  • dostawa i montaż schodkowej kraty automatycznej wraz z przewodem zasilającym i sterowaniem
  • dostawa i montaż szafy zasilającej cały obiekt oczyszczalni
Całość zadania wchodzi w skład projektu pt. „Rozwój sieci kanalizacyjnej w Gm. Sieraków wraz z modernizacją miejskiej oczyszczalni ścieków” realizowanego w ramach I osi priorytetowej – Gospodarka wodno-ściekowa – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 (projekt nr POIS.01.01.00-00-222/14)

Galeria: