INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZASAD ICH PRZETWARZANIA PRZEZ WPK SPÓŁKA Z O. O. W SIERAKOWIE
 
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest WPK spółka z o.o. w Sierakowie, z siedzibą przy ul. Wronieckiej 2, 64-410 Sieraków.
 
 Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) poniżej zawarte zostały zasady dotyczące powierzonych danych, które podlegają przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych WPK spółka z o.o., na potrzeby realizacji zawieranych umów.
1)      Dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a)    osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b)   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c)     przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
d)  przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e)  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
f)    przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
1)   dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. obsługi klientów, w tym m. in. obsługi reklamacji,
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących WPK spółka z o.o.,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora,
2)      dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 
PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
1)   prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2)      prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
3)      prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
4)      prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
5)      prawo do przenoszenia danych,
6)      prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
7)      prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia,
8)      prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 
INFORMACJE PODAWANE W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
1)   Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie następujące informacje:
a)    swoją tożsamość i dane kontaktowe,
b)    gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych,
c)   cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania,
d)   informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją,
e)   okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
f)     informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 
INFORMOWANIE I KOMUNIKACJA ORAZ TRYB WYKONYWANIA PRAW PRZEZ OSOBĘ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
1)   Administrator podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich niezbędnych informacji. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.
2)    Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.
3)   Jeżeli administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
4)    Informacje podawane oraz komunikacja i działania podejmowane w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą są wolne od opłat. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator może:
a)      pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
b)      odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
5)  Obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter, spoczywa na Administratorze.
6)  Jeżeli administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.

                                                                                               

Sieraków, dnia 25 maja 2018 r. 

TEL: +48 (61) 29 53 107 BIP WPK w Sierakowie

OGŁOSZENIE!!! Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Sieraków na okres od 1.06.2020 r. do 31.05.2021r.

14-05-2020

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. „o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (Dz. U. Nr 72, poz.747 z późn. zmianami), Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Sierakowie ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które będą obowiązywały przez okres od 1 czerwca 2020 roku do 31 maja 2021 roku na terenie Gminy Sieraków.

 

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

DLA GMINY SIERAKÓW NA OKRES OD 1 CZERWCA 2020 r. DO 31 MAJA 2021 r.

 

Wysokość cen za dostarczaną wodę

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

cena

Jednostka miary

netto

z VAT

Grupa 1

gospodarstwa

domowe

Cena za 1 m3 dostarczanej wody

4,10

4,43

zł/m3

Grupa 2

pozostali

Cena za 1 m3 dostarczanej wody

4,77

5,15

zł/m3

Objaśnienia symboli taryfowych grup odbiorców usług wraz z ich charakterystyką:

Grupa 1 gospodarstwa domowe - odbiorcy wady przeznaczonej do spożycia oraz na potrzeby socjalno- bytowe rozliczani za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierzy oraz odbiorcy rozliczani za ilość zużytej wody w oparciu o ustalone przeciętne normy zużycia wody ( zużycie ryczałtowe) zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Grupa 2 pozostali - Odbiorcy wody na potrzeby produkcji w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i farmaceutycznymi, lub na cele konfekcjonowania oraz pozostali , rozliczani za ilości zużytej wody na podstawie wskazań wodomierzy.

 

Wysokość cen za odprowadzenie ścieków

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

cena

Jednostka miary

netto

z VAT

Grupa 1

gospodarstwa

domowe

Cena za 1 m3 dostarczanej ścieków

7,99

8,63

zł/m3

Grupa 2

pozostali

Cena za 1 m3 dostarczanej ścieków

8,33

9,00

zł/m3

Objaśnienia symboli taryfowych grup odbiorców usług wraz z ich charakterystyką:

Grupa 1 gospodarstwa domowe - odbiorcy odprowadzający ścieki do kanalizy sanitarnej, rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków, określaną w oparciu o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierzy oraz odbiorcy posiadający urządzenia pomiarowe rozliczani na podstawie ich wskazań.

Grupa 2 pozostali – odbiorcy dostarczający ścieki samochodami asenizacyjnymi do zlewni na terenie oczyszczalni ścieków, rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków w oparciu o urządzenia pomiarowe.

 

W przypadku braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe ilość dostarczanych ścieków, zgodnie z art. 27, ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorczym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) ustala się jako równą ilość wody pobranej lub określonej
w umowie.

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków , ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach , gdy wielkość ich zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierane są za każdy miesiąc, w którym świadczone były usługi.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach
i terminach określonych w umowie.

Opłaty abonamentowe za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych i kanalizacji.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

cena

Jednostka miary

netto

z VAT

Wszystkie grupy odbiorców

Stawka opłaty abonamentowej dla urządzeń wodociągowych

3,48

3,76

zł/odbiorcę/miesiąc

Wszystkie grupy odbiorców

Stawka opłaty abonamentowej dla urządzeń kanalizacyjnych

4,49

4,85

zł/odbiorcę/miesiąc

 

ZARZĄD WPK Sp. z o.o.

 

 

 

Powrót do listy aktualności