TEL: +48 (61) 29 53 107 BIP WPK w Sierakowie

Podpisanie umowy

05-12-2017

Dnia 12 lutego 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sierakowie, reprezentowane przez Prezesa Zarządu Spółki - p. Roberta Ciszaka, podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Rozwój sieci kanalizacyjnej w Gm. Sieraków wraz z modernizacją miejskiej oczyszczalni ścieków”, realizowanego w ramach I osi priorytetowej – Gospodarka wodno-ściekowa – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku, wprowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej, a także poprawa zarządzania środowiskiem. W ramach projektu realizowana będzie budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Sieraków oraz przebudowa oczyszczalni ścieków.

Koszt całkowity projektu: 2 148 609,70 PLN
Kwota dofinansowania z FS: 1 492 969,75 PLN
Powrót do listy aktualności